عضویت
مردم سرا - شبکه اجتماعی به شما کمک می کند با اشخاص مرد علاقه تان در ارتباط بمانید و با آن ها هر آنچه را دوست دارید به اشتراک بگذارید.
محمد صادقی
وقتی سر کلاس درس نشسته بودم تمام حواسم متوجه دختری بود که کنار دستم نشسته بود و اون منو "داداشی" صدا می کرد . به م...
مهرگان
خیال
توسط
گاهی خیال میکنم. . . خدا روی لحظه هایش قیمت گذاشته است. . . خیلی از شب ها ارزانی خودش. . . اما یک شب هایی است. . . که ب...
مهرگان
ادراک
توسط
گاهی آنچنان مزخرف می شوم که برای دیگران قابل درک نیستم... حتی عزیزترین کسم را از خودم می رانم اما در آن لحظه ارز...
مهرگان
نیشخند
توسط
مهربانی تا کی...!!! بگذار سخت باشم و سرد...!! باران که بارید....چتر بگیرم و چکمه...... خورشید که تابید......پنجره ببندم و ...
Lolita Wragge
How to save The Planet Earth—Tips That takes hardly 2...
توسط
Throughout the human history on the Earth, humans have emerged as dominant and irresponsible species contributing the most in bring the climate change.Before, there were hardly any climate changes and...